Privacybeleid

Dit is het privacybeleid van G.V. Con Amore Waarland, gevestigd te Waarland en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40634595 (hierna: “Con Amore Waarland”). Dit privacybeleid omschrijft welke persoonsgegevens Con Amore Waarland verwerkt wanneer je onder andere de website www.conamorewaarland bezoekt, en voor welke doeleinden deze persoonsgegevens worden gebruikt. 

Gebruik van persoonsgegevens
Wanneer je conamorewaarland bezoekt vraagt Con Amore Waarland persoonsgegevens van je indien je:

 • lid wordt van G.V. Con Amore Waarland;
 • via het contactformulier contact met ons opneemt.

Con Amore Waarland verzamelt op deze wijze de volgende (persoons)gegevens:

 • leeftijd;
 • geslacht;
 • gegevens over afspraken;
 • e-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Adres

Con Amore Waarland gebruikt deze gegevens (mogelijk) om:

 • nieuwsbrieven te verzenden;
 • contact met je op te nemen of te onderhouden over je lidmaatschap;

Informatie, wijziging en bezwaar
Je kunt contact opnemen met Con Amore Waarland via conamorewaarland@gmail.com voor:

 • meer informatie over de wijze waarop Con Amore Waarland persoonsgegevens verwerkt;
 • vragen naar aanleiding van deze privacy policy;
 • inzage in de persoonsgegevens die Con Amore Waarland met betrekking tot jou verwerkt;
 • bezwaar tegen het gebruik van jouw gegevens door Con Amore Waarland.

Beveiliging van je gegevens
Con Amore Waarland zal je gegevens uitsluitend gebruiken voor de in deze privacy policy genoemde doeleinden en ze niet langer bewaren dan noodzakelijk.

Con Amore Waarland zal adequate technische en organisatorische maatregelen treffen om jouw gegevens te beveiligen. Het is echter nooit mogelijk om jouw gegevens 100% te beveiligen.

Derden
Con Amore Waarland zal jouw gegevens niet aan derden verstrekken, tenzij je daarvoor jouw uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven of Con Amore Waarland daartoe verplicht is op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak.

Melding Autoriteit Persoonsgegevens
Wanneer er ondanks de door ons getroffen beveiligingsmaatregelen onverhoopt een inbreuk op onze beveiliging plaatsvindt, en die inbreuk leidt tot (de kans op) aanzienlijk ernstige nadelige gevolgen voor de bescherming van jouw persoonsgegevens, wordt de Autoriteit Persoonsgegevens hiervan op de hoogte gesteld.

Melding aan betrokkene
Je wordt van een eventuele inbreuk op onze beveiliging op de hoogte gesteld, indien de inbreuk waarschijnlijk ongunstige gevolgen heeft voor jouw persoonlijke levenssfeer.

Wijzigingen privacy policy
Het kan voorkomen dat het in deze privacy policy opgenomen beleid in de toekomst wordt gewijzigd. Wij raden je daarom aan om onze privacy policy regelmatig te bekijken.